OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali naší službu! Níže se dozvíte veškeré potřebné informace týkající se užívání služby Freely.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky („Podmínky“) se vztahují na veškeré obchodní vztahy mezi společností FreeDrinks s.r.o., se sídlem Lípová 512/22, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 074 22 164, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 300788 („Provozovatel“), jako provozovatelem internetových stránek freelyapp.cz, webové a mobilní aplikace Freely („služba Freely“ nebo „služby Freely“) a mezi uživateli služby Freely, návštěvníky internetových stránek Provozovatele nebo jinými fyzickými či právnickými osobami využívajícími služeb zajišťovaných Provozovatelem („Uživatel“).

Podmínky jsou volně dostupné na internetové stránce freelyapp.cz.

  1. Popis nabízených služeb

Služba Freely poskytuje Uživateli možnost získat alkoholický či nealkoholický nápoj, případně jiné produkty, zdarma nebo za zvýhodněnou cenu („Drink“). Služba Freely neposkytuje Uživateli Drink přímo, ale prostřednictvím restaurací, barů a jiných podobných zařízení, které jsou zapojené do služby („Partnerský bar“). Partnerské bary jsou průběžně do služby Freely doplňovány a mohou se také kdykoliv změnit. Uživatel má možnost získat v rámci služby Freely jeden Drink zdarma od jednoho Partnerského baru každý den v měsíci (blíže je postup získání Drinku a využívání mobilní aplikace popsán na internetové stránce freelyapp.cz). Tato možnost je Uživateli zpřístupněna až po řádné registraci a uhrazení poplatku za členství (blíže popsáno v bodě 3 těchto Podmínek)

  1. Registrace a uživatelský účet

Uživatelský účet je neveřejná část mobilní aplikace Freely, do které má Uživatel přístup po zadání přihlašovacích údajů („Uživatelský účet“). Ty Uživatel získá registrací do služby Freely, konkrétně v mobilní aplikaci. Uživatel musí pro zajištění řádné registrace poskytnout své jméno a příjmení, e-mailovou adresu, datum narození, pohlaví a státní příslušnost. Po úspěšné registraci je Uživateli vytvořen a zpřístupněn Uživatelský účet (tento proces dále jen jako „Registrace“).

Po Registraci má Uživatel možnost službu Freely vyzkoušet bez nutnosti uhradit jakýkoliv poplatek za členství, a to ve formě zpřístupnění jednoho Drinku od Partnerského baru zdarma.

Uživatel bere přijetím těchto Podmínek na vědomí, že Registrací není uzavřena smlouva o užívání. Ta vstupuje v platnost až se zadáním platebních údajů Uživatelem a zasláním potvrzovacího e-mailu od služby Freely, případně Provozovatele na Uživatelem zadanou e-mailovou adresu. Takto vzniklá smlouva je uzavřena mezi Provozovatelem a Uživatelem a řídí se těmito Podmínkami („Smlouva“). Vstupem Smlouvy v platnost zároveň Uživateli vzniká řádné členství („Členství“).

  1. Užívání aplikace a povinnosti Uživatele

Služba Freely zajišťuje Uživateli po zisku Členství možnost získat jeden Drink zdarma každý den v měsíci od Partnerských barů. Uživatel má v rámci mobilní aplikace Freely na výběr z Partnerských barů, kde každý z nich nabízí předem určené Drinky. Uživateli se po kliknutí na konkrétní Partnerský bar zobrazí možnost vyžádat si jeden z nabízených Drinků. K vydání Drinku dojde po předložení mobilní aplikace Freely zaměstnanci Partnerského baru, který na tomto základě Uživateli jeho Drink vydá. Takovéto poskytnutí Drinku je na volném uvážení Partnerského baru, přičemž Provozovatel v tomto směru jedná pouze jako zprostředkovatel a nenese žádnou odpovědnost za případné neposkytnutí Drinku. Uživatel bere na vědomí, že si nemůže nárokovat škodu na Provozovateli.

Uživatel musí být pro využívání služeb Freely starší 18 let, přičemž tuto skutečnost potvrzuje během Registrace. Veškeré údaje musí být zadány správně a aktuálně. Změnu těchto údajů je Uživatel povinen promítnout do svého Uživatelského účtu, a to v rámci osobního nastavení, které je k dispozici v mobilní aplikace Freely.

Uživatel své heslo uchová a nepovolí přístup třetím stranám k jeho Uživatelskému účtu. V případě zneužití těchto povinností si Provozovatel vyhrazuje právo Uživatelský účet zablokovat. Uživatel bude o takovémto zablokování informován prostřednictvím Uživatelem zadané e-mailové adresy. V případě ztráty hesla má Uživatel možnost své heslo obnovit na internetové stránce freelyapp.cz nebo prostřednictvím mobilní aplikace Freely.

Uživatel dále bere na vědomí, že nemůže vlastnit či využívat více Uživatelských účtů najednou, nebo Uživatelský účet prodávat, převádět či zpřístupnit třetí straně. Uživatel souhlasí, že je odpovědný za veškeré činnosti, které jsou prováděny z jeho Uživatelského účtu.

V případě jakýchkoli problémů nás může Uživatel kdykoliv kontaktovat na e-mailovou adresu info@freelyapp.cz.

  1. Poplatky

Členství, jak je definováno v bodě 3, má Uživatel možnost získat zadáním platebních údajů po Registraci. Poplatek za Členství, které uživateli umožňuje získat jeden Drink zdarma každý den v měsíci a zajišťuje tak plnohodnotné využívání služby Freely, je momentálně nastaven na 169,- Kč za měsíc („Poplatek“).

Poplatek je účtován vždy předem na jeden měsíc. Platba Poplatku je možná pouze platební kartou a je provedena v den vzniku Členství z platební karty Uživatele. Při takovéto platbě Uživatel poskytuje následující údaje o platební kartě: číslo karty, datum platnosti a kód CVV. Veškeré poskytované údaje jsou zpracovány a uchovány společností GOPAY s.r.o., se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá, IČO: 260 46 768, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 11030.  

Uživatel přijetím těchto Podmínek opravňuje Provozovatele po vzniku Členství k účtování Poplatku automaticky v rámci opakovaných plateb. Uživateli bude po provedení první platby účtován Poplatek vždy následující kalendářní měsíc ode dne Registrace. Vzniklá Smlouva se tedy po uplynutí jednoho měsíce automaticky obnovuje a je uzavřena na dobu neurčitou.

Maximální částka opakované platby je 169,- Kč a důvodem jejího založení je platba za měsíční předplatné služby Freely.

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv upravit Poplatky. To se vztahuje i na opakované platby. Uživatel bude o této změně informován prostřednictvím služby Freely, nebo na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem.

Zaplacené Poplatky za služby Freely jsou nevratné. Uživatel zároveň přijetím Podmínek bere na vědomí, že si Provozovatel vyhrazuje právo kdykoliv ukončit Smlouvu a pozastavit či zrušit Uživatelský účet z důvodů porušení povinností stanovených těmito Podmínkami nebo bez udání důvodu, a pozastavit či zrušit tak služby Freely poskytované Uživateli.

Uživatel může Smlouvu a Členství kdykoliv zrušit, a to prostřednictvím mobilní aplikace Freely. V osobním nastavení Uživatelského účtu může Uživatel kdykoliv svůj účet deaktivovat a zrušit tak Členství. V takovém případě je Uživatel oprávněn využívat služby Freely až do konce aktuálního uhrazeného fakturačního období (cyklu).

O ukončení Smlouvy je Uživatel vždy informován.

  1. Odpovědnost

Uživatel se přijetím těchto Podmínek výslovně vzdává práva na náhradu škody od Provozovatele.

  1. Osobní údaje 

Veškeré informace týkající se osobních údajů a jejich ochrany jsou uvedeny v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, jenž je k dispozici na internetových stránkách freelyapp.cz. 

  1. Rozhodné právo

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky. Veškeré vzniklé spory budou rozhodovány věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

  1. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky v přiměřeném rozsahu změnit. Provozovatel bude o těchto změnách Uživatele informovat v rámci služby Freely. Provozovatel zároveň prohlašuje, že bude Uživatele o změnách upozorňovat prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu Uživatele. V takovém případě má uživatel právo změny Podmínek odmítnout a vypovědět tak Smlouvu s výpovědní lhůtou 14 dní. Výpovědní lhůta počíná běžet den následující po dni odeslání oznámení uživatelem o nesouhlasu se změněnými Podmínkami, a to na adresu info@freelyapp.cz.

Uživatel bere na vědomí, že dojde-li k uzavření Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu (především v rámci opakovaných plateb), řídí se taková Smlouva Podmínkami účinnými ke dni uzavření této nové Smlouvy.

Tyto Podmínky jsou účinné ke dni 9. prosince 2018.

Provozovatel není plátcem DPH.

FreeDrinks s.r.o.

Lípová 512/22, Nové Město, 120 00 Praha 2, Česká republika

info@freelyapp.cz

© FreeDrinks s.r.o.

Tel.: +420 720 145 405